ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed


2 دسامبر نمایشگاهی از کاریکاتورهایم به همراه غرفه های زیبا که به کارهای دستی سنتی تزیین شده بود و در پاریس و در نزدیکی شهر اورسورواز برگزار شد و با استفبال فرانسوی ها روبرو گشت . در ضمن یک رستوران سرپایی هم توسط هوادارهای مقاومت در آنجا بپا شد که مشتری های فرانسوی از خوردنش بی نصیب نگشتند.عکسی را که می بینید من به همراه آقایان محمود احمدی,عضو قدیمی مجاهدین و حمید رضا طاهرزاده استاد تار ایران , دیده می شوم .

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed