ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

پنجاه ساله شدم


پنجاه سال گذشت . سالهای پر از فراز نشیب . از آرامش خبری نبود ، ولی تا بخوا .هی زندان بود ، بگیر و ببند بود ، پناهندگی بود البته از برکت حضور نحس رژیم آخوندی کسی شانس یک زندگی معمولی را نداشت ولی هر چی بود عمر کم باری نبود و این افتخار را نصیبم کرد که از ضدیت و نفرت از این رژیم پلید دست نکشم و حداقل در مسیر مبارزه مجاهدین و مبارزین بر علیه ستم آخوندی ، آنها را در صحنه هنر یاری برسانم
امروز به یکی از عکسهای کودکی ام نگاهی انداختم خیلی معصوم بنطر میرسیدم! آن کودک خبر نداشت که چند سال بعد شاهد جنایت های تبهکارها و فاشیست های مذهبی خواهد بود و مجبور به زندگی در تبعید خواهد شد.
ولی آنچه که مسلم است از این درگیری و مبارزه هر چه قدر که کم باشد دست نخواهم کشید و چون همیشه آرزوی نابودی تمام عیار رژیم آخوندی را دارم
.

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed