شکاف و پارگی

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed


خبرنگاري ايرنا از هادی غفاری پرسيد كه چرا سران فتنه صف خود را ازبيگانگان جدا نمي‌كند. فتنه كجاست خانم، فتنه چيست خانم؟ اگر بگوييد سران فتنه من ديگر صحبت نمي‌كنم ما فتنه‌گر نيستيم.

غفاري ادامه داد: من در اين انقلاب جان كندم و زن وبچه ام را قرباني داده‌ام . به من فتنه‌گر نمي‌چسبد اين شوت كردن توپ به زمين ديگران است و من اين توپ را محكم‌تر به زمين آنها شوت خواهم كرد.

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

صدای مشکوک

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

ظهور ممنوع !

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

تظاهرات خود جوش

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed