ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

سلام دوستان وبلاگی ام .چند روزی بود که ویروس بی پدر وارد کامپیو ترم شده است. از آنجایی که اولین موردی بود که در این چند سال با آن روبرو شدم. از عهده اش بر نیامدم تا اینکه با خواهش از دوستان جوان مشگلش را بعد از چند روز حل نمودم.
تازه می خواستم که به کارهای تازه بپردازم که اینبار ویروس جدید وارد شد البته نه در کامپیوترم ، بلکه در بدن خودم که همانها ویروس آنفلونزا می باشد . بد جوری هم منو انداخت.
فعلا در تب و لرز بسر می برم شاید تا فردا کمی بهبود پیدا کنم.
مواظب خودتان باشید که این ویروسهای بی اصل و نصب به شما حمله نکند.
سالم و تندرست باشید

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed