ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

1 Response
 1. ناشناس Says:

  معلم ـ حق مسلمتا ن چيست ؟
  شاگردان ـ آقا بمب اتمی
  معلم ـ بمب اتمی چی هست ؟
  بچه ی فوتباليست ـ توپ فوتبال آقا
  کارگرزاده ـ قاتوق نان آقا
  کشاورز زاده ـ گاو شخم زنی آقا
  بچه ی روزنامه نگار ـ خبر داغ آقا
  بچه ی بازاری ـ ماشين پو ل خوری آقا
  بچه ی فقير ـ پول سفره ی ما آقا
  بچه ی شکنجه گر ـ زور بازو آقا
  بچه ی آخوند ـ سرکه ی بيست ساله آقا
  بچه ی مجاهد ـ جام زهر آقا...
  طاهر