ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

2 Responses
 1. ناشناس Says:

  آقای اوباما باید بداند که هرگز این در مذاکره از طرف یک رژیم جانی که هم اکنون در پی بدست آوردن اتم برای تثبیت کردن رژیم کثیفش است برویش باز نخواهد شد . این سیاست آزمایش شده را دیگر نباید تکرار کرد .حیله و فریب آخوندها پایانی ندارد. ولی حکومت ننگینشان پایان دارد.
  جمشید


 2. ناشناس Says:

  اخیراً اوباما اعلام کرده که به خاطر کمبود هویج در آمریکا,در سیاست چماق و هویج به جای هویج ازآلترناتیو زردک استفاده خواهد شد!البته شنیده شده در جواب تبریکنامهء احمدی نژاد به اوباما,آقای اوبامادر پاکت حاوی جواب چند زردک
  هم گذاشته است!
  علی بی ستاره