سره کاری


ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

1 Response
  1. سروناز Says:

    متاسفانه با طناب این آخوندای بی همه چیز همه داریم میریم تو چاه...