ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

1 Response
  1. ناشناس Says:

    تشکر برای افشای آخوندهای دین فروش و حمایت از مردم و مقاومت سراسری و سازمانیافته. اردلان