سگ دعواها


ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

1 Response
  1. علی بی ستاره Says:

    زیر قایق گر که دیدی هست دم کوسه ها
    گر به ماتحتت فرو رفت دسته پارو غم مخور