روز تولد و آنفلونزا


ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

1 Response
 1. علی بی ستاره Says:

  شب به سرم نوبه تاخت روز تب آمد
  هرچه دراین روزگار روز و شب آمد
  رفته ام از دست دسته دسته بس امسال
  دست طبیبم به روی نبض تب آمد
  کس ز عزیزان عیادتم ننماید
  نوبه و تب زنده باد روز و شب آمد
  هیچ تعجب ز بی وفایی دنیا
  می ننما ای که دائمت عجب آید
  بی سببت کرد عزیز بی سببت خوار
  بی سببی رفت آنکه بی سبب آمد
  ملت مغلوب حق ندارد هرگز
  حق طلبد زانکه حق لمنغلب آمد