love


ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

1 Response
  1. ناشناس Says:

    تف بر اوباما که میخواهد این حرامزاده ها به بمب اتمی برسند آنوقت یقینا جنگ سوم جهانی با قریب به 4 میلیارد کشته که توسط آدام وایسهاپت جادوگر سیاه و فرمانده فراماسونری قرن هفدهم برنامه ریزی شده بود حتما بوقوع خواهد پیوست دو جنگ جهانی قبلی که درسایه خریت ملتهای اروپا موبمو اجرا شد وجنگ سوم درمنطقه خاورمیانه بین یهودیان ومسلمانان خواهد بود وآشغالهای ولایت مدار نمیدانند که مشغول خوردن چه گهی هستند مرده شور دنیایی راببرند که این کثافتها قادر به نابود کردنش باشند بهتر که نابود شود .