آخوندها ظاهرا به خاطره بی عملی غربیها همچنان سخت مشغول فعالیت های اتمی هستند .
ولی به هر حال اینبار به نظر می رسد که بد جوری گیر افتادند و به این آسانی از این گرفتاری بیرون نخواهند آمد.

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 Responses