ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

1 Response
 1. ناشناس Says:

  خدا وندا
  چرا گیر افتاده ام من
  برس بداد من
  ای خدای من
  من کودکم
  تازه رسیده ای بیگناهم
  عمرم مگر چقدر است
  ای خدای من
  من یک یتیمی
  بی پدرو بی مادرم
  مهمان یک دوستم
  یک خانواده ای بزرگ
  انسان
  شریف است و
  مهربان
  مگذار ای خدا
  جانم بگیرد این صاحب دستار
  وقیح وقیحان
  قاتل والدین من
  قاتل مردم وطنم
  ریشش بسوزان ای خدای من
  ریشه اش بکن
  الآن
  بی اتلاف وقت ای خدای من
  نامت نما بلند
  دوباره
  در فکر و ذکر مردمان
  ای آفریدگار بزرگ و یگانه
  ای هرچه مهر و
  لطف و
  بزرگی و
  با وفا
  ترسم بریز
  قلبم نما قوی
  تا
  با یاری ی خودت
  تختش دهم بباد
  بختش کنم خراب