من ظاهرا آخوند پورمحمدی را با آخونده جنایتکاره دیگه عوضی گرفتم.بعدش رفتم درستش کنم دیدم وقت زیاد می گیره, گفتم حالا عیب نداره ! چه فرقی می کنه؟! سگ زرد برادره شغاله!

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 Responses