ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

2 Responses
 1. ناشناس Says:

  روان شد جانب انبار آب و منفجر کردش
  رذالت بین،پلیدی را نگر،پستی تماشا کن!

  علی بی ستاره


 2. ناشناس Says:

  نمیدانستم ای مردم که خوابم

  نباشم آشنا با اهل قدرت

  عجب بی رحم بودند این خبیثان

  سرا پا نفر ت و صد بار نفرت


  ... عباس علی آبادی