ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

5 Responses
 1. ناشناس Says:

  منم مجنون تاج و تخت
  رفيق ريش و نعلينم

  دلارو پوند . ايمانم
  يوروهم قبله و عينم...

  طاهر


 2. ناشناس Says:

  دمش گرم هنرمند کاریکاتوریست توفیق

  مأمور مزدورآخوندهای متحجر عهد عتیق

  که با آنان دوست شده وهم کسوت و رفیق

  چه جالب به تصویر کشانده و چه د قیق

  رودسر


 3. ناشناس Says:

  نوره زاده بهر پول در پیش دونان دائماً
  چاپلوس و آستان بوس وتملق گو بود

  فرخی ـ نروژی


 4. ناشناس Says:

  خود شما دانید،هستم خایه مال و چاپلوس
  کز برای پول بنمایم،آخوند را پای بوس

  یا رسانم روضه خوانی را به چرخ آبنوس
  من ببوسم،هرچه را «آقا»میگوید ببوس!

  فرّخی ـ نروژی


 5. ناشناس Says:

  پر ر و تر از من نیستش

  دراین ده جهانی

  هر روز روم مزدوری

  از پی آب و نانی


  عباس علی آبادی