ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

1 Response
  1. ناشناس Says:

    راستش از دیشب تا الان که این کاریکاتور را دیدم هرچه فکر کردم که کامنتی بر آن بنویسم عقلم به جائی نرسید! بیشرفان مدعی دمکراسی و حقوق بشردر وقاحت هیچ حد و مرزی ندارند!!یاد حرف آقای مسعود رجوی رئیس مقاومت ملی ایران می افتم که میگفت خمینی همه لغات را لوث کرده است!به نظر من این رهبران جوامع غرب و شرق وشمال و جنوب و ....فرق شان با خمینی این است که او دستارش را دور سرش میپیچید ولی اینها دور گردنشان آویزان میکنند؛او موهای پائینش را میتراشید و موهای صورتش را میگذاشت؛اینها موهای پائینشان را میگذارند و موهای صورتشان را میتراشند!و الا اینها هم همه الفاظ را لوث کرده اند ؛حقوق بشر،دمکراسی،مبارزه با تروریست و..و..لعنت همه خلقهای در بند بر این به اصطلاح مدعیان دو دوزه باز حقوق بشر و ظالمان مماشات گر باد.به قول وکیل مجاهدین در دادگاه عدالت اروپا؛آقای ژان پیراسپیترز؛ از قول چرچیل که میگفت مماشات گران با هیتلر ننگ را پذیرفتند که از جنگ پرهیز کنند،اما با استمالت هم ننگ را و هم جنگ را نصیبشان کردند.
    علی بی ستاره