ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

4 Responses
 1. ناشناس Says:

  راستش ما آنقدر پر رو و پست و بی شرف هستیم که اگه در این جعبه را گل هم بگیرید؛ما از رو نمیریم!ما برای در نوردیدن مرزهای وقاحت و پر روئی باید از شوما آخوندها چند قدم جلوتر باشیم!!نماینده اتحادیه اروپا

  علی بی ستاره


 2. ناشناس Says:

  EU:
  ای صاحب صندق ز تو بیعارتریم
  با این همه گاوی از تو هشیارتریم
  تو خون ایران مکی و ما خون جهان
  احمد کوتوله، کدام خونخوارتریم

  علی بی ستاره


 3. ناشناس Says:

  در شعر بالا مصراع آخر بجای احمد کوتوله< محمود کوتوله>صحیح است
  علی بی ستاره


 4. ناشناس Says:

  عنصر خیانت و سازش از سر و روی این آقای حاجی سولانا میباره. سولانا باید مطمین باشد که این صندوق هرگز برایش باز نخواهد شد چون رژیم برای حفظ وجود کثیفش هیچ وقت از بدست آوردن بمب اتم کوتاه نخواهد آمد.