مذاکرات استانبول

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

1 Response
  1. ناشناس Says:

    این کارتون شما سوای پیام سیاسی آن، نشانگر باورهای عمیق نهادینه شده و کلیشه ای مردان و زنان نسبت به نقش جنسیتی زنان است که حتی افراد فرهیخته را نیز همچنان در بند خود دارند. باورهایی که نقشهای سنتی جنسیتی را به دلیل سابقه این نقشها و تبدیل به ابزار شدن آنها برای عقب نگه داشتن زنان، ماهیتا تحقیرآمیز جلوه می دهد!!!