اعدام و تجا رت

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

4 Responses
  1. ناشناس Says:

    لعنت بر خمینی و آل خمینی و رژیم پلیدش


  2. ناشناس Says:

    پیشتازان ازادی و پیشگامان رهائی یعنی محمد حاج آقایی و جعفر کاظمی سر بلند و پر افتخار رفتند و جاودانه شدند. ب. مریخی چالشتری


  3. ناشناس Says:

    دو ستاره آزادی بخاطر وفاداری شان به آزادی توسط آدمکشان فاشیسم مذهبی بدار آویخته شدند. هدف این جنایت در هم شکستن مقاومت مجاهدان سربدار در شهر پایدار و سر فراز اشرف می باشد. یاد این مجاهدان شجاع و سربدار گرامی باد و راهشان پر رهرو. ع. زرکش یزدی


  4. ناشناس Says:

    درود بر زندانیان سیاسی و ساکنان شهر اشرف. درود بر شهدای خلق خضری و صارمی و کاظمی و حاج آقایی. ن.ن