مقام دوم

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

2 Responses
  1. نسبت به تعداد اعدام شدگان رژیم دوم است اگر نسبت به جمعیت ایران حساب کنیم رژیم ایران خیلی از چین جلوتر است!در واقع رژیم در مقام اول قرار دارد


  2. ناشناس Says:

    توفیق جان کاریکاتوری هم برای آخوند شیاد کدیور بکشید که روی دست علی روضه خون بلند شده. این دلقک خمینی صفت همطراز اید ئولوژیک خوک نمایش جمعه احمد خاتمی است. مازندران