ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

1 Response
 1. ناشناس Says:

  ـ خر خودتی لاری جان
  دوروز هستی تومهمان

  ـ خرم تويی سولی خان
  در علن و در نهان

  ـ خر خرم. خر تويی
  چونکه خيلی پر روئی

  ـ خر خودتی سولی ام
  خود دانی من پولی ام

  ـ عجب خری تو لاری
  انگار تنها حماری

  ـ تو خری و من خرم
  اما من از تو سرم

  ـ اين را درست گفتی خر
  سلام رسان به عنتر

  ـ اوقوا . بای بای خرمن
  اول خر رهبر من

  ـ بله درست هست خرم
  آن خر باشد رهبرم...  مهاجر
  | | | | | In