ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

2 Responses
 1. ناشناس Says:

  همه دارو درفش اینجاست
  وقیحان هم هنر دارند

  هزار ان دام در پستو
  کثافات روی سر دارند


 2. ناشناس Says:

  مماشات کشورم ویران نمود آخر
  وقیحان نان خور این قوم بیرحم است

  ع - علی آبادی