ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

1 Response
  1. ناشناس Says:

    باز هم با درود به روان میرزاده عشقی و به قول او


    راءی من این است کاندید از برای انتخاب
    اندر این دوره مناسبتر کس از شداد نیست

    علی بی ستاره