ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

1 Response
  1. ناشناس Says:

    خمینی میگفت مملکت اسلامی همه چیزش باید اسلامی باشد!امروز هم وقتی یک نگاه به سرتا پای اینها از رهبرشان گرفته تا بسیجیشان می کنیم میبینیم که واقعاً همه چیزشان اسلامی است!قیافه هایشان؛دزدیهایشان؛تجاوزهایشان به مال و جان و ناموس مردم بخصوص زنان و کودکان؛خیانتهایشان؛دروغهایشان..و...و همه و همه واقعاًکه اسلامی شده است.این دقیقاً همان اسلام ناب محمدی است که خمینی قول پیاده کردنش را میداد.دزدی را برکنار میکنند و چپاولگری را میگمارند,متجاوزی را بر میدارند؛قاتلی را میگذارند و هیچ فرقی هم نمیکند؛در واقع سگ زردی میرود وبرادرش شغال می آید.
    علی بی ستاره