ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

4 Responses
 1. ناشناس Says:

  عاليست.


  عطای بزرگان ايران زمين
  يکی با ر ک الله دوصد آفرين


 2. ناشناس Says:

  عطای بزرگان ایران زمین
  به ریش و عمامهء ملا برین

  البته به نظر بنده این
  خطای بزرگ بزرگان ایران زمین
  بود که الان سی سال است ملت و مملکتی را به این روز انداخته است.لعنت همهء خلقهای محروم و در بند ایران بر آن دانشمندان و روشنفکرانی باد که با تحریف حقایق ملتی را به دام این مغزپوسیدگان ما قبل تاریخ انداختند!!ای داد و ای بیداد
  علی بی ستاره


 3. ناشناس Says:

  امیدوارم که این خاتمی هم مثل
  خاتم النبیئین شان,خاتم الآخوندین باشد و روزی فرا رسد که این سالوسان با و بی عمامه ریشهءشان از ایرانزمین برای همیشه کنده شود و البته این اتفاق نخواهد افتاد مگر آنکه همه ایرانیان با هم متحد شوند و خرد را بر خرافه ترجیح دهند به امید آنروز
  علی بی ستاره


 4. ناشناس Says:

  دست از طلب ندارد تا کام او بر آید
  یا او رئیس جمهور یا جان ز تن بر آید
  بگشای خشتکش را بعد از الکشن و بین
  کز اندرون روبه ان بهر رهبر آید
  بنموده رخ و در غرب واله شدندوحیران
  بگشوده بند تنبان تا هیلاری در آید
  جان بر لب اوباما حسرت بدل که شاید
  خاتم بیاد و او را حسرت زدل بر آید
  از حسرت ریاست آمد به تنگ خاتم
  در انظار تا که تاءیید رهبر آید
  طئنه زنند خلقی بر وبلاگ توفیق
  وز حرف بی ستاره که بی ته و سر آید
  علی بی ستاره