ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

1 Response
  1. ناشناس Says:

    البته اگر این مایلی کهن سعی کنه که دعا کمیل فوتبالیستهارا خوب کنه و قبل از مسابقات هم نامه تو چاه
    جمکران بندازه؛ممکنه که آقا امام زمان
    حضرت عباس را بفرستد در مسابقات بلکه یه فرجی بشه!!
    علی بی ستاره