ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

2 Responses
 1. ناشناس Says:

  TOFIGH JAN SALAM
  MODATIST AZAT BIKHABARAM. OMIDVARAM KHOOB VA GHALAME POR GHODRATET MOSTAHKAMTAR BAAD
  TAHER


 2. ناشناس Says:

  همه دیکتورها تا آخرین لحظه سقوط شان فکر میکنند که با جنایت علیه مردمانشان جاودانه بر اریکه قدرت توانند تکیه زد!و عجبا که دولتهای غیر دیکتاتور هم که با این دیکتورها بده بستان دارند تا آخرین لحظه همینطور فکر میکنند.غربیها و در رأسشان آمریکا تا چند ماه قبل از سرنگونی ممد رضا پهلوی ایران را جزیره ثبات مپنداشتند.

  علی بی ستاره