ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

2 Responses
  1. علی بی ستاره Says:

    هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت!!!ب
    علی بی ستاره


  2. علی بی ستاره Says:

    چون نیک نظر کرد همه همکار خود دید
    گفتازکه نالیم که ازماست که برماست