ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

3 Responses
 1. علی بی ستاره Says:

  دو شاعر اصفهانی یکی با تخلص خاکشیر و دیگری مکرم و هر دو بد قیافه؛یک روز در انجمن شعراء اصفهان آقای خاکشیر چنین می گوید
  هر کس که قیافه خاکشیر را دیده است
  یا شرح مزخرفات وی بشنیده است
  بعد از دوسه صد خنده چنین خواهد گفت
  کاین صد کپه بر کلهء مکرم ریده است
  اما راجع به آخوندها باید بگویم که اینها از بی وفائی هزاران کپه سر نه فقط اهل کوفه؛بلکه سر محمد رهبرشان از بی وفائی ریده اند!!ما فرش خون جلوی این بی شرف ها پهن کردیم و چنین کردند با ما!و البته این همه را این حقیر از چشم ممد دماغ می بینم که اگر جو سانسور و اختناق را در مملکت بر پا نمیکرد ما به ماهیت کثیف این اسلام ناب محمدی پی می بردیم و در دام این عقب ماندگان تاریخ نمی افتادیم.ننگ بر ارتجاع کثیف که همانا این دین کثیف و واماندهء تاریخی اسلام است


 2. ناشناس Says:

  ma ahl kufe nistim Tofiq aziz tanha bemanad.
  gor babaye akhond.


 3. علی بی ستاره Says:

  ما اهل حوزه نیستیم
  ایران را بدیم فلسطین