ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

1 Response
  1. علی بی ستاره Says:

    ای دوست بر جنازهء دشمن چو بگذری
    شادی مکن که بر تو هم این ماجرا بود