ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

1 Response
 1. ناشناس Says:

  اهل مذاکره ايم
  بعد از زدن و کشتن.

  ما اينيم و اينطوريم
  اين را بدان بوش من...

  از دو بيتی های پست مدر نيسم رهبر معظم اوباشان حاکم بر ايران
  بويژه جناب دکتر پريز پريده ی هزار تير. که شده است در اين راه پير
  و ترا کرده است در عراق عرب ا جير و اسير و امير !!...
  علی عباسی