ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

2 Responses
 1. ناشناس Says:

  بیا باهم زنیم گپ ای برادر
  وگرنه میروم من نزد اکبر
  شوم با دیو دیگر گرم صحبت
  تورا بیرون کنم با مشت من از در


  ع . علی آبادی


 2. ناشناس Says:

  مکن قهر ای برادر
  از من امروز
  بیا باهم شویم دوست
  مثل دیروز

  نماییم وقت تلف
  مثل همیشه
  زنیم برفرق بوش
  چکش و تیشه

  ع . علی آبادی