آتش قیام

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

3 Responses
 1. دامون Says:

  هر روز بیشتر، به واقعیت نزدیکترمیشویم
  زنده باشید، دامون


 2. علی بی ستاره Says:

  سی سال با ولایت
  ولایت جنایت
  مرگ بر این ولایت
  ............
  خامنه ای مافنگی
  عمرت به سر رسیده
  سی ساله رزم این خلق
  وقت ثمر رسیده
  ..........
  خامنه ای شکسته
  خودت با دار و دسته
  بساط را جمع نمائید
  چون که امام ملئون
  توی قعر جهنم
  منتظرتون نشسته


 3. علی بی ستاره Says:

  روح فرخی یزدی شاد که گفت
  طپیدنهای دلها ناله شد آهسته آهسته
  رساتر گر شوداین ناله هافریادمی گردد
  زاشک وآه مردم بوی خون آیدکه آهن را
  دهی گر آب وآتش دشنه فولاد میگردد
  دلم ازاین خرابیها بود خوش چونکه میدانم
  خرابی چونکه از حد بگذرد آباد میگردد
  به ویرانی این اوضاع هستم مطمئن زانرو
  که بنیادجفاوجور بی بنیاد میگردد

  تمام اینهائی که در ابیات بالا آمده یک به یک در طول این سی سال به سر ملت ایران آوردند و از آب آتش سی ساله الان خلق به پا خواستهء ایران دشنه فولاد شده تا بنیاد جفا و جور را بی بنیاد کند!