گور کن

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

2 Responses
  1. علی بی ستاره Says:

    حجاج ابن یوسف با هیتلر و خمینی و دیگر جنایتکاران تاریخ همه چشم به راهتان نشسته اند.


  2. ناشناس Says:

    منتظ بگور سپردن خامنه ای و حکومت فاسدش در 22 بهمن امسال هستیم. روز خوبی داشته باشید. ن. طبا طبایی