ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

1 Response
  1. ناشناس Says:

    الدباغ نمیداند که گفتگوی ایران و امریکا مسئله ای از عراق حل نخواهد کرد!علتش هم کاملاً روشن است. امریکا وآخوندهای حاکم بر ایران هردو رژیمهای مسئله سازند نه مسئله حل کن.خاورمیانه هم لقمه چربی است که تحت هیچ عنوانی اشغالگران ایران و عراق از آن بتوانند بگذرند.
    علی بی ستاره