ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

1 Response
  1. ناشناس Says:

    سپلشت آید و زن زاید و مهمان عزیز هم برسد
    دل می رود ز دستم صاحبدلان خدارا
    باز یادی من آووردن دادگاه اروپا را

    علی بی ستاره